کتاب های تالیفی توسط شرکت انرژی پایش سیستم البرز زیر آمده است

1- راهنمای اجرای استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001: 2018

2- راهنمای اجرای استاندارد سیستم مدیریت بازدهی آب ISO 46001:2019

 

برای تهیه و خرید کتاب های فوق، با شماره 09137860036 (حیدری) تماس حاصل فرمایید.