یکی از وطایف مهم سازمان ملی استاندارد ایران تدوین و توسعه استانداردهای ملی است که نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.استانداردهای ملی معمولا بر اساس استانداردهای بین المللی، ملی یا سازمانی  دیگر کشورها  یا فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی داخلی تهیه می شوند.افرادی که در تدوین استانداردهای ملی نقش دارند شامل نمایندگان صنایع تولیدی، نمایندگان مراکز تحقیقاتی، نمایندگان مصرف کنندگان و کارشناسان سازمان ملی استاندارد هستند. این اعضا کمیسیون فنی تدوین استاندارد را تشکیل داده و یک نفر به عنوان دبیر تدوین پیش نویس استاندارد را تهیه و یک نفر به عنوان رییس کمیسیون فنی هدایت جلسات بررسی پیش نویس را بر عهده دارد. مراحل تدوین یک استاندارد ملی به شرح زیر است:

-ارسال پیسنهاد یا پروپوزال تدوین استاندارد به دفتر تدوین استاندارد سازمان استاندارد

-بررسی پیسنهاد در کمیته برنامه ریزی تدوین استاندارد

-تشکیل اعضا کمیسیون فنی و برگزاری جلسه کمیسیون اولیه برای انتخاب رییس کمیسیون فنی و تصویب منابع تدوین استاندارد

-تهیه پیش نویس اولیه استاندارد توسط دبیر تدوین استاندارد

-برگزاری جلسات کمیسیون فنی برای بررسی پیش نویس استاندارد

-برگزاری جلسات کمیسیون نهایی برای بررسی نهایی پیش نویس نهایی شده در کمیسیون فنی

-ارسال پیش نویس برای ویراستاری توسط ویراستاران مجاز سازمان ملی استاندارد

-ارسال پیش نویس نهایی برای سازمان ملی استاندارد

-برگزاری جلسه کمیته ملی سازمان استاندارد برای بررسی پیش نویس

-ارسال استاندارد برای چاپ

دبیران تدوین استانداردهای ملی معمولا شخصیت های حقوقی تایید صلاحیت شده یا کارشناسان سازمان استاندارد و یا کارشناسان استاندارد دارای پروانه کارشناسی هستند.